RSS
Print

Biblioteket som arena för delaktighet

Biblioteket som en arena för aktiviteter kan erbjuda många slags möjligheter för delaktighet och erfarenhetsexpertis. Som exempel kan vi ta till exempel en läsecirkel för personer som använt tjänster för mental hälsa och rusmedel. Biblioteket om något hör till så kallade normala aktiviteter och därför kan kunden besöka biblioteket eller delta i aktiveter som ordnas i där utan att stigmatiseras. Att höra till en grupp kan minska ensamhetskänslan, ge möjligheter att fungera som en fullvärdig gruppmedlem vars röst blir hörd och vars åsikter är värdefulla. Att delta i aktiviteter ger vardagen ett innehåll och en rytm.

Biblioteket kan också stöda specialgrupper genom att skapa en känsla av delaktighet och egenmakt. Kulturen i sig erbjuder upplevelser, glädje, tröst och idéer. Vid undersökningar av det sociala kapitalet har man konstaterat att ägandet av ett bibliotekskort är en faktor som förklarar det sociala kapitalet, vilket åter står i samband till exempel med upplevd hälsa.

Från ord till handling

Delaktigheten kan alltså förverkligas på många olika sätt och på olika slags nivåer. För att få kontakt med personer som använder tjänster för mental hälsa och rusmedel eller andra specialgrupper behöver biblioteken samarbetspartners. Sådana kunde vara till exempel lokala tjänsteproducenter och patientorganisationer. I en situation där social- och hälsovården har allt knappare resurser tror jag att de nya möjligheterna till aktiviteter som biblioteket erbjuder och samarbetsförslagen skulle tas emot med stort intresse. Biblioteksanställda kan genom sina egna handlingar sänka trösklar och undanröja hinder för delaktigheten så att det skulle vara lättare för kunderna att komma med och delta. Att möta specialgrupper är kanske delvis annorlunda än att möta en vanlig kund, men i själva verket handlar det om att vara en människa och om växelverkan mellan människor.

Redan i planeringsskedet lönar det sig att ta med erfarenhetsexperter och även lokala aktörer. I sin enklaste form innebär delaktighet att man ordnar olika enkäter eller diskussionsforum för att utreda vad kunder som har mentala hälso- och rusproblem önskar och förväntar sig av bibliotekssamarbetet. Man kan också samarbeta genom att till exempel ordna olika jippon där litteratur och övrigt material om välmående tas upp. I detta sammanhang kunde biblioteken förslagsvis ordna olika föreläsningar om ämnet, i vilka även erfarenhetsexperter, organisationer och tjänsteproducenter kunde delta. Att behandla frågor som hänför sig till mental hälsa på en plats som biblioteket kunde för sin del minska negativa inställningar och stigmatisering.

Minna Laitila
HvD, projektchef
Österbotten-projektet / Välittäjä 2009 -projektet


Översättning: Leila Bergman,  Språktjänst

 

 

 

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: