RSS
Tulosta

Esteettömyys kirjastoissa

Yksi kirjastotyöntekijän tärkeimmistä työtehtävistä on asiakaspalvelu ja osana tätä työtä työntekijän on osattava ottaa huomioon asiakkaat, jotka eivät välttämättä pysty täysin omatoimisesti asioimaan kirjastossa. Työntekijöiden tilannetajun ja korrektin käyttäytymisen lisäksi itse kirjastotilojen konkreettinen esteettömyys on äärimmäisen tärkeä ja huomioitava seikka.

Kirjaston käytön esteiden syitä voi olla useita, joten tärkeintä olisi pyrkiä vaikuttamaan näihin asioihin jo ennalta, antaen kaikille kirjaston käyttäjille tasavertainen mahdollisuus palveluiden helppoon käyttöön.

Kuurot ja heikkokuuloiset

Kuulo-ongelmaisten kohdalla opasteet ja visuaalisuus ovat ensisijalla. Varatkaa kirjaston kaikkiin tiloihin selkeät (mielellään monikieliset) opastekyltit joiden avulla asiakas löytää haluamansa. Hätätilanteissa, kuten palovaroittimen soidessa asia pitäisi tulla ilmi muutenkin kuin palovaroittimen äänen avulla.

Vaikka opasteet olisivat hyviä ja selkeitä, asiakas voi silti ennemmin haluta kysyä henkilökohtaista apua. Puhuessa olisi syytä aina katsoa asiakkaaseen päin ja puhua selkeällä ja kuuluvalla äänellä. Viittomakielet ovat puhekielen tapaan maakohtaisia. Ei siis olisi haitaksi, jos jokainen työntekijä opettelisi muutamia kirjastoon liittyviä perussanoja ja suomalaiset aakkoset viittomakielellä. Tarpeen vaatiessa apuna voi käyttää myös kynää ja paperia.

Kirjastotiloista olisi hyvä löytyä myös Induktiosilmukka. Kyse on apuvälineestä, jolla vähennetään tilojen huonon akustiikan ja taustamelun määrää. Induktiosilmukka tulee liittää tilan äänijärjestelmään.

Sokeat ja heikkonäköiset

Sokeiden kannalta tilojen esteettömyys on avainsana. Kulkuväylien tulee olla selkeitä eikä niille saa olla sijoitettu esteitä. Törmäys-, kompastumis-, liukastumis- ja putoamisvaaraa aiheuttavia esteitä ei saa olla. Akustiikka on tärkeää ja asioinnin kannalta kirjastotyöntekijän asiakaspalvelu on avainasemassa.

Tilat tulee olla hyvin valaistut, jotta heikkonäköisemmät pystyvät asioimaan helpommin. Tarpeen vaatiessa avun tarjoaminen on hyvästä. Asiakasryhmälle suunnattu erikoismateriaali, kuten pistekirjat, audiomateriaali ja suuritekstiset kirjat olisi hyvä sijoittaa lähelle toisiaan.

Jos asiakkaan haluamaa materiaalia ei ole tarjolla, on syytä muistaa Celia-kirjasto ja sen tarjoamat pavelut. Celia on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten erikoiskirjasto, joka toimittaa materiaalin postitse suoraan asiakkaan kotiin. Lainaus suoritetaan pääasiassa digitaalisessa muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että lainaustilanteessa tehdään henkilökohtainen digitaalinen kopio cd-levylle, joka lähetetään asiakkaalle. Mediaa ei palauteta kirjastoon lainkaan, vaan asiakas sitoutuu hävittämään levyn käytön jälkeen. Tarjolla on myös pistekirjoja jotka tuotetaan asiakkaan pyynnöstä ja niiden toimintaperiaate on sama kuin digitaalisilla medioilla (Celian kirjojen lainaaminen [viitattu 16.1.2011]).

Liikuntarajoitteiset

Liikuntarajoitteisille on ensisijaisen tärkeää kirjaston tilojen konkreettinen esteettömyys. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pysäköintialueelta tilaa on tarpeeksi ja sieltä löytyy kaksi liikkumisesteisen pysäköintipaikkaa viittäkymmentä autopaikkaa kohti. Tämän jälkeen 1 autopaikka / 50 autopaikkaa kohti (Tamminen 2010, 9).

Jos sisäänkäynnille on rappuset, tulee sen yhteydessä olla luiska. Yli kuusi metriä pitkissä luiskissa pitää olla kaksi kulkukaistaa. Luiskan tulee olla loiva, kaltevuudeltaan 5-8% (Tamminen 2010, 12).

Hyllyvälit tulee suunnitella niin, että niissä pääsee kulkemaan myös rullatuolin avulla. Kääntymiskohdissa tulee olla hyvin tilaa. Tilannetaju on asiakaspalvelun kannalta tärkeää. Ole valmiina auttamaan esimerkiksi korkealle sijoitettujen teosten kanssa.

Myös WC-tilat tulee huomioida liikuntarajoitteiset huomioonottaen. Jokaisessa kirjastossa tulee olla ainakin yksi WC-tila vammaisille. WC- tilan on oltava riittävän suuri, jotta siellä voi kääntyä pyörätuolin kanssa ja kaikkien kahvojen ja painikkeiden tulee olla oikein sijoitettu vammaisten henkilöiden tarpeiden mukaan (Nielsen & Irvall 2006, 4).

Maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset lomailijat

Maahanmuuttajilla ja suomessa lomalla olevilla asiakkailla suomen kielen taito voi olla heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Tämä on otettava huomioon opasteita ja esitteitä suunniteltaessa. Nämä pitäisi löytyä suomen lisäksi ainakin englanniksi, mutta esimerkiksi ruotsin ja venäjän sisällyttäminen oli suotavaa. Eri maissa kirjastoissa on erilaisia käytäntöjä, joten esitteissä ja asiakaspalvelutilanteissa ei pidä tehdä oletuksia, vaan käytännöt on syytä selittää tapauskohtaisesti niin tarkasti kuin on tarpeen. Tässä on syytä olla tarkkana, sillä tilanne voi olla asiakkaan kannalta epämukava ja alistava (hän oi käsittää, että häntä pidetään tyhmänä) jos asioista tietoiselle yritetään selittää käytäntöjä liian tarkkaan.

Materiaalia valittaessa olisi syytä ottaa myös huomioon tämä asiakasryhmä. Monikielinen materiaalivalinta on asiakasystävällisyyden ja huomioonottamisen merkki. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalia olisi syytä olla myös muilla kielillä kuin englannilla. Materiaalin kielivalintaa voi kartoittaa seuraamalla asiakaskuntaa, tekemällä kyselyitä ja toiveiden avulla.

Uuden kielen, tässä tapauksessa suomen, oppimisen kannalta on tärkeää, että asiakkaalla on pääsy myös oman äidinkielensä materiaaliin.

Ikäihmiset

Nyky-yhteiskunnan ikärakenne muuttuu jatkuvasti. Vanhempien ihmisten määrä on jatkuvassa kasvussa kehittyneen teknologian ja lääketieteen ansiosta. Tästä johtuen myös kirjaston käyttäjien keskuudessa on huomattava määrä ikäihmisiä. Tämä pitää tietenkin ottaa huomioon muussakin kuin lainattavassa materiaalissa.

Jos opasteet ja ohjeet on toteutettu oikein jo edellä mainittujen asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti, ei ongelmaa pitäisi muodostua myöskään ikäihmisten saralla. Selkät selkokieliset ja isotekstiset opasteet ja ohjeet ovat avainasemassa.

Tilojen tulee olla hyvin valaistuja ja mahdollisia levähtämispaikkoja olisi syytä sijoittaa ympäri kirjaston tiloja. Selkokielinen materiaali tulisi sijoittaa helposti saataville. Teknologian, kuten asiakaspäätteiden käyttämiseen voi tarjota apua ja opastusta.

Tiedottaminen

Suotavaa olisi, että kirjaston kotisivuilta löytyy informaatiota tarjolla olevista palveluista ja kirjaston esteettömyydestä. Näin ollen asiakas voi tarpeen vaatiessa varautua tilanteen vaativalla tavalla ja esimerkiksi ottaa etukäteen yhteyttä kirjastoon.

   

Jani Ikonen
opiskelija
SeAMK Kulttuuri

 

Lue lisää

Esteetön kirjasto

Celian kirjojejen lainaaminen 

www.esteeton.fi -verkkopalvelun Tieto-osioon on koottu ohjeita, työkaluja ja hyviä ratkaisuja liittyen rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyyteen.

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: